Algemene voorwaarden

1. Coats Legal & Beauty (hierna: 'Legal & Beauty' ) is een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam.

2. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7 407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door mr. S.R. Coats.

3. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij Legal & Beauty zich ten opzichte van de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, tenzij anders is overeengekomen.

5. Legal & Beauty verbindt zich de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten. De verbintenis leidt altijd tot een inspanningsverplichting; in geen geval tot een resultaatsverbintenis.

6. Legal & Beauty zal bij de inschakeling van derden zoveel mogelijk overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Legal & Beauty is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

7. De opdrachtgever is aan Legal & Beauty een honorarium verschuldigd overeenkomstig de gehanteerde tarieven.

8. Bij aanvang van de opdracht dient de rekening volledig voldaan te zijn, dan wel de eerste termijn hiervan indien betaling in termijnen is overeengekomen.

9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Legal & Beauty wordt beheerst door het Nederlandse Recht.

10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever aan Legal & Beauty.

Logo Footer

Telefoon: +31 (0) 6 13 76 90 94
info@coatslegalbeauty.nl